Thông báo về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016;

Căn cứ Công văn số 129/HD-ĐHQGHN ngày 15/1/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2019, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, cụ thể như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển:

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Đối tượng
dự tuyển

1

Đinh Thị Hà Giang

Nữ

15/9/1986

Phú Thọ

Cơ quan cử

2

Vũ Văn Khoát

Nam

26/1/1980

Thái Bình

Cơ quan cử

3

Nguyễn Công Minh

Nam

12/12/1974

Hà Nội

Cơ quan cử

 

  1. Thời gian họp Tiểu ban chuyên môn:

Thứ tư, ngày 18/9/2019, cụ thể như sau:

13h00-14h00:

–       TBCM họp, thống nhất tiêu chí đánh giá

–       Chấm điểm HSCM của 03 thí sinh (trừ đề cương nghiên cứu).

14h00-15h00:

Đánh giá đề cương nghiên cứu của thí sinh Đinh Thị Hà Giang

15h00-16h00:

Đánh giá đề cương nghiên cứu của thí sinh Vũ Văn Khoát

16h00-17h00:

Đánh giá đề cương nghiên cứu của thí sinh Nguyễn Công Minh

17h00-17h30:

TBCM họp riêng: Tổng hợp kết quả đánh giá HSCM, xếp loại của các thành viên.

17h30:

Công bố kết quả đánh giá HSCM

  1. Địa điểm

Viện Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp, tầng 3, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

  1. Quy trình xét tuyn

Quy trình được quy định trong Hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh sau đại học về việc tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2019 (Văn bản số 227/TNMT-KHCN&ĐT, do Chủ tịch HĐTS SĐH Viện Tài nguyên và Môi trường ký ngày 09/9/2019).Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

  1. Tiêu chí xét tuyển

Tiêu chí xét tuyển được quy định trong Hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh sau đại học về việc tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2019 (Văn bản số 227/TNMT-KHCN&ĐT, do Chủ tịch HĐTS SĐH Viện Tài nguyên và Môi trường ký ngày 09/9/2019).

  1. Yêu cầu đối với thí sinh:
  • Thí sinh có mặt trước giờ họp của TBCM 15 phút
  • Chuẩn bị bài trình bày Đề cương nghiên cứu bằng power point
  • Thời gian trình bày của mỗi thí sinh tối đa 20 phút.
  1. Thông tin chi tiết xin liên h:

Hội đồng tuyển sinh SĐH

Viện Tài nguyên và Môi trường,

19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38253506

Di động: 077.764.1211;  0903.492.789

E-mail: qlkhcndt@gmail.com

Nơi nhận:

– Phòng Quản lý KH-CN&ĐT;

– Thí sinh dự tuyển;

– Lưu VT.

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH

 

 

 

Lưu Thế Anh