Họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng của Viện Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 10/5/2019, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng KH&ĐT mở rộng, với sự tham gia của 22 đại biểu là các thành viên của Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2017-2021, các nhà quản lý và nhà khoa học đã cộng tác với Viện trong nhiều năm qua, cùng đội ngũ cán bộ và viên chức của Viện.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất một số định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào:

– Kiện toàn và ổn định cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mô hình kết nối Viện – Trường của ĐHQGHN.

– Ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư tiềm lực trang thiết bị nghiên cứu  gắn chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh truyền thống của Viện trong chiến lược phát triển chung của ĐHQGHN.

– Tiếp tục phát huy các hướng nghiên cứu thế mạnh, tạo nên bề dày truyền thống mang thương hiệu “CRES” trong 34 năm xây dựng và phát triển (Nghiên cứu cơ bản và tư vấn hoạch định chính sách về tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học,…). Đồng thời, tập trung ưu tiên hướng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ môi trường.

– Phát huy truyền thống và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường và phát triển bền vững.

– Phối hợp với các đơn vị thành viên của ĐHQGHN trong các Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Viện Tài nguyên và Môi trường phấn đấu trở thành một Viện nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu quốc gia và khu vực để giải quyết những vấn đề lớn của Đất nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh liên quan đến cuộc họp: