NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bài báo trong nước
Công bố/xuất bản
CRES 30 xây dựng và phát triển

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc …

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Lê Trọng Toán, 2014. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại xã …

Danh mục luận án tiến sĩ

Danh mục luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in Population …

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

CRES 25 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1985. Năm 1995, CRES đã tái cơ cấu tổ chức và từ khi …