Dang Thi Tu Loan

Họ và tên:    ĐẶNG THỊ TÚ LOAN Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Kế toán                                                                  Điện thoại: (84) 904595596                                                          Email:                loancres@yahoo.com; loan@cres.edu.vn  

Pham Viet Hung

Họ và tên:    PHẠM VIỆT HÙNG Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa lý Cảnh quan Lĩnh vực hoạt động: Đánh giá tác động môi trường Quy hoạch môi trường Bảo tồn dựa vào cộng đồng Điện thoại: (84)904006004...

Bùi Hà Ly

Họ và tên:    BÙI HÀ LY Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên nước Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước Phát triển cộng đồng Điện thoại: (84) 38262932 Email: lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn  

Vũ Thục Hiền

Họ và tên:    VŨ THỤC HIỀN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững Quản lý rừng ngập mặn Tuyên truyền và giáo dục môi trường          ...

Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn Lâm nghiệp xã hội Điện thoại:...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn