Thông báo tuyển dụng tư vấn “Tập huấn về lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của cấp xã”, dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường  có nhu cầu tuyển dụng 02 tư vấn những thông tin chi tiết như sau: Tên dự án: PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn