Liên hệ

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội;  Email:cres@cres.edu.vn
Tel:(84-4) 38253506;  Fax:(84-4) 38262923
Website: www.cres.edu.vn/www.cres.vnu.edu.vn

 


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn