Category: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Đặng Anh Tuấn

Họ và tên:    ĐẶNG ANH TUẤN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh thái đất ngập nước ven biển Lĩnh vực hoạt động: Sinh thái đất ngập nước Sinh thái rừng ngập mặn Lâm nghiệp xã hội Điện thoại:...

Võ Thanh Sơn

  Họ và tên: VÕ THANH SƠN Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý Lĩnh vực hoạt động: GIS Quản lý tài nguyên và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững...

Vũ Thục Hiền

Họ và tên:    VŨ THỤC HIỀN Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững Quản lý rừng ngập mặn Tuyên truyền và giáo dục môi trường          ...

Lê Thị Vân Huệ

Họ và tên:    LÊ THỊ VÂN HUỆ Trình độ chuyên môn: TS. Quy hoạch vùng và Đô thị Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất Quản lý tài nguyên Biển đổi khí hậu  Điện thoại: (84)...

Bùi Hà Ly

Họ và tên:    BÙI HÀ LY Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý tài nguyên nước Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu đất ngập nước Phát triển cộng đồng Điện thoại: (84) 38262932 Email: lybhcres@gmail.com; lybuiha@cres.edu.vn  

Trần Thu Phương

Họ và tên:    TRẦN THU PHƯƠNG Trình độ chuyên môn: Th.S. Phát triển quốc tế Lĩnh vực hoạt động: Quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng Nghiên cứu giới Điện thoại: (84) 01227641211 Email:             phuongtt_2003@yahoo.com     ...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn