Category: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Trọng Cúc

 Họ và tên:   LÊ TRỌNG CÚC Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học Lĩnh vực hoạt động: Khoa học Môi trường Sinh thái học Sinh thái nhân văn Điện thoại: 84-4-3826 2932 Email: lecuc@cres.edu.vn

Dang Thi Tu Loan

Họ và tên:    ĐẶNG THỊ TÚ LOAN Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Kế toán                                                                  Điện thoại: (84) 904595596                                                          Email:                loancres@yahoo.com; loan@cres.edu.vn  

Hà Thị Thu Huế

Họ và tên:    HÀ THỊ THU HUẾ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài nguyên và môi trường Nghiên cứu về kinh tế môi trường Phát triển cộng đồng     ...

Vu Thị Minh Hoa

Họ và tên:    VŨ THỊ MINH HOA Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài nguyên thiên nhiên Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn đất ngập nướcQuản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước    ...

Lê Trọng Toán

Họ và tên:    LÊ TRỌNG TOÁN Trình độ chuyên môn: ThS. Khoa học Môi trường và Phát triển bề vững Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và phát triển Miền Núi Việt Nam Chi trả dịch vụ môi trường...

Tran Chi Trung

Họ và tên:    TRẦN CHÍ TRUNG Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý nhân văn Lĩnh vực hoạt động: – Phát triển cộng đồng – Quản lý tài nguyên thiên nhiên – Di dân tái định cư –...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn