Category: BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu 0

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát sinh từ lựa chọn...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014

Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác động tới an ninh...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010

Năm 2006 – 2010 Lê Trọng Cúc, 2010. Phát triển kinh tế nông hộ – Nông lâm kết hợp theo mô hình R-VAC. Trong: Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập). Phục hồi...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005

Năm 2000-2005 Phan Hồng Anh, Mai Sỹ Tuấn và A. Tetsumi, 2005. Hiện trạng hệ thực vật rừng ngập mặn tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Trong: Trương Quang Học, Lê...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp) 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 (tiếp)

Năm 2000 – 2005  Hoàng Văn Thắng, 2004. Bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Trong: Phạm Bình Quyền, Phan Nguyên Hồng, Lê...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 1996-2000

Năm 1996 – 2000 Lê Trọng Cúc, 2000. Văn hóa thích nghi của người Mông Trắng ở Thai Phìn Tủng, Đồng Văn, Hà Giang. Trong: Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn