Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Giới thiệu sách sinh thái nhân văn và phát triển bền vững của GS. Lê Trọng Cúc

Sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu các mối quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người và môi trường thiên nhiên. Quyển sách “Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững” này là cố gắng thu thập, chọn lọc những kiến thức có được trong nhiều tài liệu trên thế giới và trong nước, cũng như từ các kết quả nghiên cứu của bản thân, xây dựng thành tài liệu gọn nhẹ và đơn giản, phục vụ cho học tập và giảng dạy. Hiện nay giáo trình “Sinh thái nhân văn” đang được giảng dạy ở khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học Vinh và một số trường khác ở bậc đại học và sau đại học.

Giới thiệu sách môi trường và đa dạng sinh học của GS. Võ Quý

Bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ Quý. Giáo sư Võ Quý là một trong số rất ít các nhà khoa học của nước ta tham gỉa nghiên cứu về vấn đề tài nguyên và môi trường từ lúc khởi đầu (năm 1971) và tích cực hoạt động liên tục hơn 40 năm nay trong nhiều lĩnh vực liền quan đến môi trường. Giáo sư đã có gẩn 200 cồng trình khoa học liên quan đến vẩn đề môi trường trình bày tại các hội thảo khoa học lớn, được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, các bài nói chuyện cho các lớp đào tạo sau đại học… Các bài nghiên cứu của Giáo sư thể hiện khá rõ sự tiến triển, những khó khăn, thăng trầm và những thành tựu đạt được của vấn để nghiên cứu môi trường ở nước ta từ những năm 1970 cho đến nay.

Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Việt Nam nằm ở nhóm các nước đang phát triển, nhưng Đảng và Chính phủ luôn khẳng định một quan điểm khoa học là phát triển nhanh, hiệu quả nhưng phải gắn liền với bền vững. Mục tiêu của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của công dân và đồng thuận của xã hội trong mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên mà không làm tổn hại đến sự phát triển và thịnh vượng của thế hệ mai sau. Điều đó có nghĩa là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, với bảo vệ môi trường, nhằm khai thác hợp lý, sử dụng khôn khéo tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường. Để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, Việt Nam còn phải đối đầu với những thách thức to lớn do biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan gây ra. Nếu mực nước biển dâng cao lên 1 m, Việt Nam sẽ mất khoảng 5% diện tích tự nhiên, 11% số người mất nhà cửa, giảm 7% sản lượng nông nghiệp và 10% tổng thu nhập quốc nội. Và nếu nước biển dâng lên 3-5 m, đồng nghĩa với thảm họa có thể xảy ra ở Việt Nam. Nằm trong tốp 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất, biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa tiềm ẩn nghiêm trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh môi trường của Việt Nam.

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trung tâm được tổ chức lại theo Quyết định...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn