Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu 0

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát sinh từ lựa chọn...

0

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trung tâm...


VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-38262932/38253506
Email: cres@vnu.edu.vn/cres@cres.edu.vn
Website:cres.vnu.edu.vn